Daisy Luiten logo

Privacyverklaring

Praktijk en onderneming Daisy Luiten (in het vervolg van deze privacyverklaring “de onderneming” genoemd) vindt de mensen die zij begeleidt, de klanten die haar producten kopen en de professionals die zij traint belangrijk. Zij neemt uw privacy serieus en behandelt alle informatie die haar verstrekt wordt met grote zorg.

De onderneming, gevestigd te Willem Kesstraat 18, 7425 GK Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Over Daisy Luiten

Daisy Luiten is eigenaar van de onderneming. Daisy Luiten is creatief therapeut gespecialiseerd in verliesverwerking. In haar praktijk begeleidt ze kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast ontwikkelt en verkoopt Daisy Luiten therapeutische producten (met name gericht op verlies) voor therapeuten en consumenten. Bovendien geeft Daisy Luiten cursussen rond o.a. verlies en/of over haar producten aan professionals.

Inleiding en leeswijzer

Deze verklaring is van toepassing op alle door de onderneming verrichte werkzaamheden. Omdat de werkzaamheden die de onderneming uitoefent vragen om verschillende wijzen van omgang met persoonsgegevens, worden in deze verklaring twee omgangsvormen genoemd. Als u niet als cliënt door Daisy Luiten wordt begeleid en/of behandeld in de onderneming maakt u automatisch deel uit van de categorie: levering van producten en diensten aan klanten, ook als u bijvoorbeeld enkel informatie aanvraagt over een activiteit.

Begeleiding en/of behandeling van cliënten

Krijgt u therapeutische begeleiding en/of behandeling door Daisy Luiten in de vorm van (creatieve) therapie en/of middels het spelen van een door Daisy Luiten ontwikkeld therapeutisch bordspel? Individueel, in het gezin of in een groep. Of heeft u de onderneming per email of telefoon benaderd voor een kennismakingsgesprek om dit wellicht te gaan opstarten? Dan valt u in deze categorie.

Uw privacy als cliënt, persoonsgegevens die verwerkt worden

De persoonsgegevens die de onderneming van u verwerkt, betreffen:
– Naam en adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
– Geboortedatum
– Telefoonnummer (mobiel of vast)
– E-mail adres
– Details van correspondentie naar u gestuurd of van u ontvangen
– Reacties op een eventuele naar u gestuurde vragenlijst.
– Indien de cliënt een minderjarige betreft tevens: de naam-, adres-, email- en telefoongegevens van beide ouders (of wettelijke verzorgers).

Verwerkt de onderneming ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier mogelijk gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de onderneming, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de onderneming gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt de onderneming zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

De onderneming doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij:
– zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens,
– ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Alleen uw behandelende therapeut heeft toegang tot de gegevens in uw dossier.
Daisy Luiten heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Waarvoor de gegevens gebruikt kunnen worden

Naast het aanleggen van een dossier om u een goede behandeling te kunnen bieden kunnen de gegevens uit uw dossier ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van uw behandelend therapeut. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, bijvoorbeeld voor het opstellen van een factuur. Zie verderop bij: privacy m.b.t. de zorgnota.

Als de onderneming vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Hoe lang bewaart de onderneming gegevens?

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy met betrekking tot de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Deze gegevens betreffen:
– Uw naam, adres en woonplaats
– uw geboortedatum
– de datum van de behandeling
– een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling creatieve therapie’, of ‘psychosociaal consult’
– de kosten van het consult

=> einde categorie Begeleiding en/of behandeling van cliënten, zie verder: vervolg privacyverklaring (voor iedereen)

Levering van producten en diensten aan klanten

Dit houdt bijvoorbeeld in: de aankoop van de therapeutische tool Alle Sterren Van De Hemel, een bestelling van Sterrenkaartjes, het volgen van een cursus, maar ook het aanvragen van informatie voor bijvoorbeeld een workshop.
LET OP: Als u niet als cliënt door Daisy Luiten wordt begeleid en/of behandeld in de onderneming maakt u automatisch deel uit van deze categorie: levering van producten en diensten aan klanten.

Persoonsgegevens die de onderneming verwerkt

De onderneming verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar heeft verstrekt. Gegevens die de onderneming van u nodig kan hebben of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door de onderneming kunnen worden verwerkt, betreffen:
– Voornaam en achternaam
– Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
– Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
– Telefoonnummer (mobiel of vast)
– E-mail adres
– Bankgegevens
– BTW-nummer

Verwerkt de onderneming ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. de onderneming verwerkt voor de levering van producten en diensten aan klanten geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom de onderneming gegevens nodig heeft

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met de onderneming, dan wil zij u goed van dienst zijn. Zij gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.
– Als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor onze belastingaangifte.
– Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit de onderneming. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van de onderneming. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

De onderneming kan uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de onderneming gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt de onderneming zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang bewaart de onderneming gegevens?

De onderneming bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

De onderneming verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van de onderneming, sluit zij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

De onderneming gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan haar websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die haar websites gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

=> einde categorie Levering van producten en diensten aan klanten, zie verder: vervolg privacyverklaring (voor iedereen)

vervolg privacyverklaring (voor iedereen)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om uw, bij de onderneming bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@daisyluiten.nl. Elke aanvraag voor het verwijderen van informatie wordt afzonderlijk beoordeeld, omdat de onderneming verplicht kan zijn dit te behouden.

Beveiliging

De onderneming hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. de onderneming heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij de onderneming toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval de onderneming gebruik maakt van de diensten van derden (zoals bijvoorbeeld de boekhouder), zal de onderneming in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de onderneming via info@daisyluiten.nl.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal de onderneming u hierover binnen 4 weken informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@daisyluiten.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact opnemen met de onderneming, via info@daisyluiten.nl.

Deze privacyverklaring is laatst bijgewerkt d.d. 7-7-2023