Daisy Luiten logo

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden en condities bij de verkoop en aflevering van goederen door Daisy Luiten
1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden en condities staat ‘Daisy Luiten’ voor de onderneming Daisy Luiten, zoals geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27353314. De ‘Klant’ betekent de wederpartij aan welke Daisy Luiten verkoopt. ‘Goederen’ betekent de te leveren·Goederen en ‘Diensten‘ de te leveren Diensten.

2. Bestellingen

2.1 Alle bestellingen en/of de acceptatie van een offerte ingediend bij Daisy Luiten door de Klant en alle daaruit voortvloeiende wettelijke overeenkomsten tussen Daisy Luiten en de Klant zal eenduidig worden opgevat als zijnde een aanbod door de Klant om Goederen en/of Diensten te verwerven onder deze algemene voorwaarden en condities van verkoop en leveringstermijnen (‘Algemene Voorwaarden en Condities’) en elke andere algemene voorwaarden en condities in gebruik bij de Klant of zoals bedoeld toe te passen door de Klant bij willekeurig welke bestelling, bevestiging van een aanbod of soortgelijk document wordt duidelijk en stellig uitgesloten. De overeenkomst wordt gevormd zodra de bestelling is geaccepteerd door Daisy Luiten, middels een schriftelijke bevestiging van bestelling (‘Overeenkomst’). Er zal geen contract tot stand komen voordat door Daisy Luiten een schriftelijke bevestiging van de bestelling is uitgegeven of Daisy Luiten is begonnen met de daadwerkelijke uitvoering.
2.2 Elke offerte is geldig voor een periode van 2 maanden vanaf de datum zoals getoond op de offerte, tenzij Daisy Luiten deze voortijdig heeft ingetrokken.
2.3 Deze Algemene Voorwaarden en Condities zijn van toepassing op alle wettelijke overeenkomsten waarin Daisy Luiten optreedt als (potentiële) verkoper en/of leverancier van Goederen en/of Diensten.
2.4 Aan deze Algemene Voorwaarden en Condities mogen slechts dan veranderingen of toevoegingen worden gemaakt, als beide partijen hiertoe schriftelijk zijn overeengekomen.

3 Documentatie en intellectueel eigendomsrecht

3.1 De gegevens zoals gepresenteerd door Daisy Luiten in prijslijsten, aanbiedingen, offertes, circulaires en andere documentatie betreffende Goederen en/of diensten zijn niet bindend en zijn geen onderdeel van de Overeenkomst.
3.2 Daisy Luiten reserveert de rechten op het gebied van intellectueel eigendomsrecht betreffende de hiervoor genoemde documentatie en op alles door Daisy Luiten gepubliceerd of in eigendom zijnde. Zonder de expliciete toestemming van Daisy Luiten is het niet toegestaan Goederen en/of publicaties van Daisy Luiten·geheel of gedeeltelijk te kopiëren. De Klant ontvangt van Daisy Luiten geen enkel recht of licentie op het gebied van intellectueel eigendom, behalve het recht op gebruik van de Goederen.

4 Prijzen

4.1 De prijs voor de Goederen en/of Diensten is de prijs zoals die door Daisy Luiten bepaald wordt in de aanvaarding van de bestelling. Deze prijs is exclusief belasting toegevoegde waarde of enig andere van toepassing zijnde belasting of heffing en exclusief verzendkosten.
4.2 Alle prijzen van Daisy Luiten zijn onder voorbehoud. Indien, nadat Daisy Luiten de bestelling schriftelijk heeft bevestigd, factoren die van invloed zijn op de kostprijs zoals materiaalprijzen, lonen, sociale verzekeringen en/of overheidsleges zoals import belastingen en BTW, vervoer- of verzekeringspremies een verhoging ondergaan of zelfs als prijzen stijgen als gevolg van daling van de waarde van de euro, zelfs indien dit plaats·vindt als gevolg van voorzienbare omstandigheden, behoudt Daisy Luiten het recht de prijzen verschuldigd·aan Daisy Luiten aan de omstandigheden aan te passen, onder voorbehoud van toepasselijke regelgeving.
4.3 Daisy Luiten behoud het recht voor om de kostprijs van verpakking in rekening te brengen.
4.4 De klant wordt geacht akkoord te gaan met de prijs zoals bepaald in 4.2 indien hij niet binnen acht (8) dagen nadat Daisy Luiten de prijsverandering schriftelijk heeft aangekondigd bezwaar heeft gemaakt.

5 Levering

5.1 Daisy Luiten mag, op eigen initiatief, maatregelen treffen voor de daadwerkelijke aflevering van de Goederen aan de Klant.
5.2 Goederen worden te allen tijde verstuurd voor risico van de Klant.

6 Leveringstijd

6.1 Tijd van aflevering wordt niet van essentieel belang geacht en leveringstijden overeengekomen met Daisy Luiten dienen slechts als richtlijn en niet als deadline.
6.2 De afgesproken leveringstijd zal aangegeven worden bij de aanvaarding van de bestelling met dien verstande dat de Klant aan Daisy Luiten, naar oordeel van Daisy Luiten, de voor uitvoer van de bestelling benodigde informatie verstrekt heeft. Indien vooruitbetaling van toepassing is zal deze periode ingaan op het moment dat deze betaling ontvangen is en aan de hiervoor gestelde voorwaarden is voldaan.
6.3 Overschrijding van de leveringstijd, door welke reden dan ook, geeft de Klant geen recht op compensatie, ontbinding van de Overeenkomst, of enig ander beroep op nalatigheid van verplichtingen ter zake deze of enig andere overeenkomst gerelateerd aan deze Overeenkomst. Indien een deadline is overeengekomen, geeft het niet voldoen hieraan de Klant alleen het recht die specifieke bestelling te ontbinden.
6.4 Daisy Luiten is toegestaan de Goederen in hun geheel af te leveren of in afzonderlijke delen. In dat geval behoudt Daisy Luiten zich het recht voor de afzonderlijke delen apart te factureren en betaling te verlangen·volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst.

7 Verantwoordelijkheid en overdracht eigendomsrecht

7.1 Zodra de Goederen zijn geleverd draagt de Klant de verantwoordelijkheid voor alle directe en indirecte schades of verliezen die zouden kunnen ontstaan aan of door de Goederen bij de Klant of aan derden.
7.2 Therapeuten blijven te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen therapeutische handelen ook tijdens het gebruik van Goederen geleverd door Daisy Luiten.
7.3 Het eigendomsrecht op de Goederen gaat pas over op de Klant wanneer alles wat de Klant Daisy Luiten verschuldigd is in volledigheid is betaald, met inbegrip van eventuele rentes en kosten.
7.4 Totdat de Klant de Goederen in eigendom heeft, is de Klant verplicht op een vertrouwensbasis de Goederen voor Daisy Luiten in onderpand te houden.
7.5 Indien enig onderdeel rechtmatig bezit blijft van Daisy Luiten ten gevolge van Artikel 7.4 of 7.4, is de Klant verplicht die onderdelen te verzekeren en in verzekering te houden waarvan Daisy Luiten het eigendomsrecht niet overgedragen heeft. In het geval dat de Goederen zijn overgegaan aan een derde, is de Klant gehouden deze verplichting om de Goederen naar behoren te verzekeren over te dragen.
7.6 Indien de Klant in gebreke blijft bij de uitvoering van de handelingen waarnaar gerefereerd wordt in 7.3, heeft Daisy Luiten het recht de Goederen die haar toebehoren op te halen (of te laten halen) van de plaats waar deze zich bevinden, dit op kosten van de Klant. Het recht van de Klant op bezit van de Goederen vervalt direct wanneer enig van de omstandigheden in Artikel 12 zich voordoet. De Klant geeft Daisy Luiten onherroepbare toestemming de omgeving die de Klant in gebruik heeft te betreden alsmede diens woonomgeving in het geval dat deze situatie zich voordoet.

8 Verplichting tot het verstrekken van informatie

8.1 Zodra en onmiddellijk nadat die Goederen die nog het bezit zijn van Daisy Luiten in beslag zijn genomen, is de Klant verplicht Daisy Luiten hierover te informeren.
8.2 De Klant is verplicht diegene die beslag legt, of diegene die van rechtswege voor deze persoon optreedt, van informatie te voorzien betreffende het rechtmatig eigendom dat Daisy Luiten toekomt.

Beperkte aansprakelijkheid

9.1 Daisy Luiten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Klant (zij het in contract, verplichtingen (inclusief nalatigheid), wettelijke verplichtingen, teruggave of anderszins) voor enige schade, direct, indirect of voortvloeiend uit (deze drie termen omvatten, zonder voorbehoud, puur economisch verlies, verlies van winst, zakelijk verlies, aantasting van de goede naam en soortgelijk verlies) in welke wijze deze ook is ontstaan door of in verband met (i) enig van de Goederen en/of Diensten, of fabricage of verkoop of levering, of tekortschieten door vertraging in levering, van de Goederen van Daisy Luiten, of door toedoen van medewerkers of onderaannemers van Daisy Luiten, (ii) enig nalaten van Daisy Luiten van enige directe of·geïmpliceerde voorwaarden van de Overeenkomst, (iii) enig gebruik of verhandelen door Daisy Luiten van enig van de Goederen en/of Diensten, of (iv) enige uitspraak, al dan niet gegeven, of advies, al dan niet gegeven, door of ten behoeve van Daisy Luiten, tenzij deze schade of dit verlies toe te schrijven is aan grove nalatigheid van de kant van Daisy Luiten. De Klant stemt toe Daisy Luiten te vrijwaren van alle kosten, claims, direct, indirect of voortvloeiend uit, schades, eisen, gerechtelijke procedures en kosten waaraan·Daisy Luiten blootgesteld wordt dan wel ondergaat als gevolg van een direct of indirect in gebreke blijven of nalatig handelen of nalaten van handelen van de kant van de Klant voor wat betreft de voorwaarden van de Overeenkomst.
9.2 Daisy Luiten zal niet in gebreke gesteld worden voor wat betreft de Overeenkomst of op geen enkele andere wijze verantwoordelijkheid dragen jegens de Klant voor enig nalaten of vertraging in de uitvoering van haar verplichting onder de Overeenkomst wanneer de oorzaak die Daisy Luiten weerhoudt van het uitvoeren van enig of alle van haar verplichtingen veroorzaakt wordt door of gelegen is in handelingen, voorvallen, nalatigheden of ongevallen die buiten de redelijke overweging en invloed van Daisy Luiten behelzende, zonder beperking, stakingen, buitensluitingen of andere industriële disputen (zij het met betrokkenheid van het personeel van Daisy Luiten of anderszins), protesten, onfortuinlijke gebeurtenissen, oorlog of nationale rampen, terroristische activiteiten, oproer, burgerlijke onrust, molest, het voldoen aan enig wet of overheidsbevel, regel, regelgeving of aanwijzing, ongeluk, pech in de fabriek of het machinepark, brand, explosie, natuurrampen, overstroming, storm, epidemie of nalatigheid van leveranciers of onderaannemers.

10. Betaling

10.1 Daisy Luiten mag de Klant facturen voor de Goederen op ieder moment nadat de Overeenkomst tot stand gekomen is en in achtneming van Artikel 10.4. Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij op de factuur een andere valuta wordt vermeld, 14 dagen nadat zulke factuur is verstrekt. Betaling wordt pas als ontvangen beschouwd wanneer Daisy Luiten de gehele som ontvangen heeft.
10.2 In het geval dat enig van de Diensten voortijdig wordt afgezegd, zal de Klant belast worden met de betaling van de onkosten gemaakt door Daisy Luiten ten behoeve van deze Dienst.
10.3 Alle somma verschuldigd aan Daisy Luiten onder de Overeenkomst zijn direct verschuldigd wanneer de Overeenkomst wordt beëindigd.
10.4 Het is de Klant niet toegestaan om enig bedrag achter te houden van datgene wat hij is verschuldigd of om zijn betalingen op te schorten.
10.5 Indien enig bedrag verschuldigd onder de Overeenkomst niet op tijd wordt betaald dan zal, zonder voorbehoud naar andere rechten die Daisy Luiten heeft onder de overeenkomst, dit bedrag verhoogd worden met de in Nederland geldende wettelijk opeisbare rente vanaf de datum waarop de betaling binnen moest zijn tot het moment dat de betaling volledig is, zowel voor als na enige rechterlijke uitspraak en Daisy Luiten zal dan gerechtigd zijn levering van Goederen op te schorten totdat Daisy Luiten het uitstaande bedrag van de Klant heeft ontvangen.

11 Zekerstelling

11.1 Indien gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet direct zal nakomen, is de Klant verplicht op eerste verzoek van Daisy Luiten waarborgen te verstrekken in een vorm die Daisy Luiten verkiest en indien nodig dit aan te vullen bij uitvoer van al zijn verplichtingen. Zolang de Klant niet aan deze verplichting voldoet, is Daisy Luiten gerechtigd de uitvoer van haar verplichtingen op te schorten zonder de verplichting te moeten betalen voor schade of verlies die de Klant als gevolg daarvan ondergaat.

12 Beëindiging en opschorting

12.1 Indien de Klant niet (i) prompt of op tijd voldoet aan de Overeenkomst, of (ii) in flagrante schending is van enig van de voorwaarden van de Overeenkomst en wanneer de schending herstelbaar is (het uitblijven van betaling van enige som verschuldigd volgens Artikel 10 is een flagrante schending van de voorwaarden van de Overeenkomst die niet herstelbaar is) en de Klant nalaat de schending te herstellen binnen 30 dagen nadat Daisy Luiten hem hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gebracht, waarbij de schending wordt gespecificeerd alsmede om herstel wordt verzocht, of (iii) in het geval van insolvabiliteit van de Klant, of indien de Klant onder curatele is gesteld of een (belangrijk deel van) het zakelijk handelen van de Klant is opgeschort of onder faillissement valt, of (iv) het equivalent van enig van het bovenstaande zich voordoet onder de jurisdictie waaronder de Klant valt, is Daisy Luiten gerechtigd – naar eigen inzicht – de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of om (verdere) handelingen onder de Overeenkomst op te schorten. In onderhavige gevallen is Daisy Luiten gerechtigd deze rechten met onmiddellijke ingang in werking te stellen.
12.2 Beëindiging van de Overeenkomst, waar deze ook uit voortgekomen is, doet geen afbreuk aan de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van hetzij de Klant dan wel Daisy Luiten die zijn opgebouwd voorafgaande aan de beëindiging en de condities die expliciet of impliciet van effect zijn na de beëindiging zullen niettegenstaande de beëindiging voortgang hebben.

13 Van toepassing zijnde wetten/juridictie

13.1 De totstandkoming, het bestaan, de constructie, de uitvoering, de validiteit en alle aspecten in alle vormen van de Overeenkomst of enig voorwaarde van de Overeenkomst vallen onder de Nederlandse wet. De Nederlandse Rechtbank heeft exclusieve jurisdictie om over enig dispuut te beslissen dat zou kunnen ontstaan door of in verband met de Overeenkomst. De partijen stemmen toe zich aan deze jurisdictie te onderwerpen. Partijen zijn overeen gekomen dat de United Nations Convention over de Internationale Verkoop van Goederen 1980 niet van toepassing is. Deze Algemene Voorwaarden en Condities zijn ondergebracht bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, Nederland op 23 augustus 2010 onder nummer 27353314.

DISCLAIMER bij aankoop van de therapeutische tools Ons Bestaan Op Een Bordje met themaset(s) en/of de tool Alle Sterren van de Hemel

Bij aankoop van de tool Ons Bestaan Op Een Bordje met themaset(s) en/of de tool Alle Sterren van de Hemel geldt naast de Algemene Voorwaarden, de volgende disclaimer, die tevens is afgedrukt op de doos. Hiermee wordt benadrukt dat deze tools speciaal zijn ontwikkeld voor therapeuten en hulpverleners en niet is bedoeld om bijvoorbeeld zelf met het gezin te spelen: “Dit therapeutische bordspel kan ondersteuning bieden bij ingrijpende gebeurtenissen in het leven/tijdens een rouwproces. Het kan emotionele en psychische problemen verlichten. Begeleiding van een therapeut is vereist. Gebruik van dit therapeutische spel zonder deskundige begeleiding wordt afgeraden en is uitsluitend voor eigen risico. De therapeut draagt zoals tijdens iedere sessie, de verantwoordelijkheid voor de therapie, ook als gebruik wordt gemaakt van Ons Bestaan Op Een Bordje en/of een bijbehorende themaset en/of Alle Sterren Van De Hemel. De ontwikkelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen die voortkomen uit het gebruik van deze tool(s).”